divendres, 22 de febrer de 2008

Moció al Ple Municipal amb mesures en favor de l’estalvi i la racionalització en l’ús de l’aigua

ICV-Independents de Banyoles proposarà al proper Ple Municipal del dia 25 de febrer l’adopció d’un conjunt de mesures molt ambicioses i realistes per fer front als problemes que es derivaran de l’efecte del canvi climàtic i de la disminució de la pluviositat sobre les reserves hídriques. La suma d’aquestes mesures implica un canvi radical en la concepció de l’aigua, que esdevé la condició i el marc per a la vida i no un “recurs” merament econòmic regit per l’oferta i la demanda.

Les mesures, fonamentades en la legislació internacional, espanyola i catalana, es resumeixen en:
la creació i posta en vigor d’una Ordenança Municipal sobre estalvi d’aigua ( que s’inclourà en el futur POUM ) que tindrà com a línies fonamentals la depuració, reutilització i el reciclatge d’aigües grises, pluvials i sobrants de piscines; el control diferenciat del consum per reg i per piscines; un nou sistema tarifari que penalitzi el malbaratament; les mesures de reducció de cabal, i un règim sancionador.

L’elaboració d’un protocol d’actuació per a situacions d’emergència per sequera.

La posta en marxa d’un Pla d’Actuació per a l’estalvi, amb mesures d’informació, educatives, d’assessoria, distribució de materials i dispositius, inspeccions tècniques i reparació urgent de fuites.

Redacció del Pla de Regs, previst en el Reglament d’Activitats de l’Estany.

Totes aquestes mesures, que sabem impliquen esforços i canvis d’habits de la ciutadania, que per altra banda ja s’estan donant, i estem segurs seran compartides i assumides, no solament per la resta de forces polítiques de l’actual Ajuntament, sinó per tos els banyolins i banyolines, pel fet que són un deure de responsabilitat i solidaritat cap a les altres zones de Catalunya que disposen de menys reserves hídriques i cap a les futures generacions.